Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka Techniczna
Strona główna Wydziału

Wdrożenie nowych programów nauczania


Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej wprowadza nowy program nauczania dla kierunku fizyka techniczna (studia II stopnia) od marca 2011 r.

Fizycy techniczni niezbędni są w dynamicznie rozwijających się kierunkach technologicznych, dlatego efektywny proces ich kształcenia jest podstawą dla zaspokojenia potrzeb rynkowych. Uwzględniając powyższe Wydział zamierza wykorzystać w procesie wdrożenia nowego kierunku wymagania przyszłych pracodawców w zakresie m.in.: powstającego programu energetyki jądrowej, inżynierii materiałowej i nanotechnologii, energetyki, kontroli zanieczyszczeń i skażeń, czy nowoczesnych technik obliczeniowych.

Chcielibyśmy, aby nabór w 2011 r. na kierunek fizyka techniczna obejmował do 60 osób rocznie.

Program przygotowany został z uwzględnieniem potrzeb przemysłu dzięki kontaktom Wydziału (Uczelni) w środowisku biznesowym. Ich wdrożenie poparte zostanie analizami, hospitacjami oraz ekspertyzami zewnętrznymi pod katem przydatności rynkowej. Swoistym novum będzie ocena prac magisterskich na wspieranych kierunkach pod kątem zdolności ich wdrożenia w przemyśle.KL  agh  UE

Strona główna Uczelni